Мирела Мршић-Шурлан, секретар школе, дипломирани правник

 

План рада секретара школе обухвата сљедећа подручја: рад на конципирању и изради извјештаја анализа, статистичких података и слично; израда уговора, конкурса, огласа и других аката; обавља све послове који произилазе из области заснивања радног односа; врши упис дјеце и ради на увјерењима и потврдама; води досије запослених итд. Секретар школе се бринеи о другим пословима неопходним за нормално функционисање

школе. Те послове обавља по налогу директора и органа управљања. Секретар је одговоран код инспекцијских органа за уредно вођење документације у школи.

 

Дијана Кљајић, социјални радник

 

Увођење социјалних радника у школе новина је у образовном систему.

Социјални радник у школи задужен је за савјетодавни и инструктивни рад са ученицима, родитељима и професорима. Континуирано прати ученике који се налазе у стању социјалне потребе, а поред тога ради и са дјецом без родитељског старања и са ученицима који испољавају проблеме у понашању. Социјални радник помаже ученицима да препознају проблем, реално процјене своје могућности и заједничком анализом дођу до могућих начина превазилажења проблема. Задатак социјалног радника је да ради са ученицима који имају проблеме у породици (поремећени односи родитеља, болести зависности, раздвојеност родитеља, тешке хроничне болести, смрт блиског члана и слично). Такође упознаје наставнике и одјељенске старјешине са социо – економским условима живота и рада појединих ученика ради адекватног третмана и односа према тим ученицима. Једна од важнијих улога социјалног радника у школи јесте и организовање, унапређивање и подстицање културних и социјално – хуманитарних активности ученика.

 

Бранислав Кантар, шеф рачуноводства

 

Посао шефа рачуноводства у школи своди се на организовање и вођење књиговодствених послова, контролу обрачуна и исплате путних налога, састављање финансијских и статистичких извјештаја и слично.