Школски одбор има седам чланова, и чине га представници запослених, родитеља, оснивача и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор је орган управљања школом који је одговоран за утврђивање и спровођење политике школе.Дјелокруг рада и начин одлучивања школског одбора уређује се актом о оснивању и статутом школе у складу са овим законом.

Школски одбор:

а) доноси годишњи програм рада школе и прати његово извршење:

б) одлучује о коришћењу финансијских средстава школе у складу са законским прописима;

в) усваја извјештај о пословању школе и годишњи обрачун;

г) одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање;

д) покреће иницијативу за избор директора;

ђ) доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директора;

е) именује директора школе у складу са овим законом;

ж) доноси статут и друге опште акте школе;

з) доноси приједлог плана уписа ученика;

и) рјешава жалбе ученика о искључивању из школе;

ј) рјешава приговоре на одлуке о избору и распоређивању ба радно мјесто;

к) покреће иницијативу за разрјешење директора;

л) разрјешава дужности директора школе у складу са овим законом;

љ) врши именовање вршиоца дужности директора у складу са овим законом;

м) извршава рјешења, одлуке и захтјеве Министарства;

н) прати и контролише све друге активности прописане овим законом, статутом и оснивачким актом школе и

њ) покреће поступак код надлежних здравствених установа за оцјену радне и здравствене способности радника