У школи ради педагошко-психолошка служба која пружа професионалну помоћ ученицима, њиховим родитељима и наставницима школе. Поред свакодневних послова (тренутни проблеми у школи, савјетодавни рад за ученике и наставнике, пријем нових ученика, индивидуални разговори са ученицима, сарадња са родитељима, анализе успјеха, радионице са ученицима, аналитичко – истраживачки рад...) педагошко – психолошка служба задужена је и за професионалну оријентацију, евалуацију рада школе и развојно планирање. 

 

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ: Божана Маливук

У школи  ради од и бави се осавремењавањем наставног процеса кроз методе активне наставе, помаже наставницима у планирању и реализацији часова, разговара са ученицима њиховим родитељима о проблемима у учењу и начинима њиховог рјешавања. Координатор је Стручног актива за развојно планирање школе, заједно са колегиницом у служби бави се професионалном оријентацијом ученика, а координира и  велики број пројеката у школи.

  

 

 

Психолог: Валентина Граонић-Шурлан, дипломирани психолог

Циљ рада психолога:

Циљ рада психолога у Средњој школи је да својим стручним радом доприноси стварању оптималних услова за лични и професионални развој ученика, да ради на очувању и унапређивању менталног здравља ученика, да проучава, прати и подстиче психички развој ученика, доприноси ширењу и обогаћивању знања из психологије и менталне хигијена међу наставницима, ученицима и родитељима, врши психолошко-савјетодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима, ствара позитивне интерперсоналне односекако међу ученицима тако и између ученика и наставника у васпитно-образовном раду, стручно се усавршава и припрема за област у којој се остварују циљеви, задаци и садржаји рада.

Посао психолога у школи може се сажети на следеће:                                                        

1. Интервенција и психолошка помоћ ,
2. Консултације у вези са психолошким темељима учења и понашања,
3.Рад на психолошким програмима превенције и подршке,
4.Учећше у изради програма едукације,
5.Подршка у професионалном усмјеравању и развоју ученика,
6.Подршка и афирмација креативности код ученика ,     
7. Рад на конструкцији оптималних метода евалуације успјеха ученика у школи и рад на проучавањима одређених аспеката образовања.

 

Подручја рада психолога:

1. Планирање, програмирање, организација васпитно-образовног рада;

2. Реализација и праћење васпитно-образовног процеса;

3. Рад са ученицима и психолошко-савјетодавни рад;

4. Рад са родитељима и психолошко-савјетодавни рад;

5. Рад са наставницима и савјетодавни рад са наставницима

6. Аналитичко-истраживачки рад

7. Сарадња са директором и другим стручним сарадницима

8. Рад у стручним органима

9. Сарадња са стручним активима, институцијама и друштвеном средином

10. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање;

11. Остали послови.