Школа обавља образовно-васпитну дjелатност остваривањем наставног плана и програма гимназије општег, рачунарско-информатичког и друштвено-језичког смјера у трајању од 4 године.

У школи се као други страни језик учи њемачки и  руски језик.

Правилником о наставном плану и програму за гимназију утврђује се наставни план гимназије за општи, рачунарско-информатички и друштвено-језички смјер.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ГИМНАЗИЈУ

ОПШТЕГ СМЈЕРА

Назив

предмета

Р А З Р Е Д

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО
нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1. Српски језик и књижевност

4

144

4

144

   4

144

4

128

560

2. Први страни језик

2

72

2

72

3

108

3

96

348

3. Други страни језик

2

72

2

72

2

72

2

64

280

4. Латински језик

2

72

_

_

_

_

_

_

72

5. Социологија

_

_

_

_

_

_

2

64

64

6. Психологија

_

_

2

72

_

_

_

_

72

7. Филозофија

_

_

_

_

2

72

3

96

168

8. Историја

2

72

2

72

2

72

2

64

280

9. Географија

2

72

2

72

2

72

_

_

216

10. Биологија

2

72

2

72

2

72

2

64

280

11. Математика

4

144

4

144

   4

144

4

128

560

12. Физика

2

72

2

72

3

108

2

64

316

13. Хемија

2

72

2

72

2

72

2

64

280

14.Рачунарство и информатика

2

72

2

72

2

72

_

_

216

15. Музичка култура

1

36

1

36

_

_

_

_

72

16. Ликовна култура

1

36

1

36

_

_

_

_

72

17. Физичко васпитање

2

72

2

72

2

72

2

64

280

18.Демократија и људска права

_

_

_

_

_

_

у другом полугодишту

82

82

УКУПНО

30

1080

30

1080

30

1080

30

978

4218

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ГИМНАЗИЈУ

РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКОГ СМЈЕРА

Назив

предмета

Р А З Р Е Д

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО
нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1. Српски језик и књижевност

3

108

3

108

   3

108

3

96

420

2. Први страни језик

2

72

2

72

2

72

2

64

280

3. Други страни језик

2

72

2

72

2

72

2

64

280

4. Латински језик

2

72

_

_

_

_

_

_

72

5. Социологија

_

_

_

_

2

72

_

_

72

6. Психологија

_

_

2

72

_

_

_

_

72

7. Филозофија

_

_

_

_

_

_

2

64

64

8. Историја

2

72

2

72

_

_

_

_

144

9. Географија

2

72

2

72

_

_

_

_

144

10. Биологија

2

72

2

72

2

72

_

_

216

11. Математика

4

144

4

144

   4

144

4

128

560

12. Физика

2

72

2

72

2

72

3

96

312

13. Хемија

2

72

2

72

2

72

_

_

216

14. Рачунарство и информатика

3

108

_

_

_

_

_

_

108

15. Музичка култура

1

36

_

_

_

_

_

_

36

16. Ликовна култура

1

36

_

_

_

_

_

_

36

17. Физичко васпитање

2

72

2

72

2

72

2

64

280

18. Демократија и људска права

_

_

_

_

_

_

у другом полугодишту

82

82

19. Примјена рачунара

_

_

_

_

2

72

2

64

136

20. Рачунарски системи

_

_

_

_

2

72

_

_

72

21. Програмирање

_

_

3

108

2

72

_

_

180

22. Оперативни системи и рачунарске мреже

_

_

2

72

_

_

_

_

72

23. Модели и базе података

_

_

_

_

3

108

2

64

172

24.Мултимедијални дизајн

_

_

_

_

_

_

3

96

96

25. Комуникација у савременом друштву

_

_

_

_

_

_

2

64

64

УКУПНО

30

1080

30

1080

30

1080

30

964

4186

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ГИМНАЗИЈУ

ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКОГ СМЈЕРА

Назив

предмета

Р А З Р Е Д

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО
нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1. Српски језик и књижевност

4

144

4

144

   5

180

5

160

628

2. Први страни језик

3

108

3

108

4

144

4

128

488

3. Други страни језик

2

72

2

72

2

72

3

96

312

4. Латински језик

2

72

2

72

_

_

_

_

144

5. Социологија

_

_

_

_

2

72

3

96

96

6. Психологија

_

_

_

_

2

72

_

_

72

7. Филозофија

_

_

_

_

2

72

3

96

168

8. Историја

2

72

2

72

3

108

3

96

348

9. Географија

2

72

2

72

2

72

_

_

216

10. Биологија

2

72

2

72

2

72

_

_

216

11. Математика

3

108

3

108

   2

72

2

64

352

12. Физика

2

72

2

72

_

_

_

_

144

13. Хемија

2

72

2

72

_

_

_

_

144

14.Рачунарство и информатика

2

72

2

72

2

72

_

_

216

15. Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

32

140

16. Ликовна култура

1

36

1

36

1

36

1

32

140

17. Физичко васпитање

2

72

2

72

2

72

2

64

280

18.Демократија и људска права

_

_

_

_

_

_

у другом полугодишту

82

82

УКУПНО

30

1080

30

1080

30

1080

29

946

4186